Osnovne upute za prvi Start u programu Bouquet Rene Magritte

Uvod

Ovaj dokument opisuje pokretanje programa Bouquet, dodavanje i pretraživanjeu adresaru i evidenciji robnih kartica. Zatim je opisan unos ulaznog i izlaznogračuna, a na kraju uputa je napravljen kratki pregled svih ostalih mogućnostiprograma.

Pokrenite program dvostrukim klikom na njegovu ikonu ili jednim pritiskom na Dockukoliko ste ga tamo smjestili.

Izborna ploha

Da biste pratili ove upute, otvorite sustav sa demo podacima. Kasnije po želji stvorite novi sustav datoteka u koji ćete upisivati prave podatke svog poslovanja. Ukoliko sa ovih stranica niste već ranije skinuli sustav sa demo podacima učinite to sada. Nakon toga pritisnite gumb 'Otvori postojeći sustav datoteka...' i izaberite mapu koja sadrži demo podatke.

U dijalogu za odabir datoteke izaberite datoteku koja unutar mape sa demo podacima.

Demo sustav je otvoren i sada se na izbornoj plohi nalaze gumbi za izbor nekoliko osnovnih dijelova programa. Ukoliko ste znatiželjni, bacite pogled na ostale opcije programa tako do pritisnete mišem na izbornik 'Prozor' unutar kojeg se nalaze brojni dokumenti i evidencijske kartice. Postavke i preferencije nalaze se unutar izbornika 'Urednik' i naredbe 'Osobnosti'. Samo bacite pogled, ali za sada ostanite uz ove upute.

Pritisnite odmah na prvi gumb 'Adresar'.

Ovdje se nalazi prikazan podatak upisan ranije. Jednog dana biti će to podaci koje ste Vi upisali, a sada je to zapis koji je došao uz Demo podatke. Pritisak na kursorske strelice 'lijevo' i 'desno' na tipkovnici prikazuje ostale zapise u adresaru. Oni nam za sada nisu previše zanimljivi pa ćemo upisati novu adresu.

Nova adresa

Dodavanje novog zapisa u adresar započinjemo preko izbornika 'Datoteka' i prvom naredbom 'Novi'. Sve rubrike su sada prazne, prozor ima crveni obrub, a u prvoj rubrici treperi iglica unosa. Utipkajte u rubriku "Distri-Press, Zagreb", a zatim pritisnite tipku 'Tab' za prijelaz u sljedeću rubriku. Ukoliko ne znate, tipka 'Tab' nalazi se gore lijevo na tipkovnici, a ima nacrtano: "-->|".

Nakon prelaska u sljedeću rubriku 'Šifra:', program će sam dodijeliti novi redni broj kao šifru. Sada možete pritisnuti tipku 'Tab' ponovo, ali umjesto nje pritisnite tipku koja se nalazi na sasvim drugom kraju tipkovnice. U samom kutu, desno dolje, pored brojeva, pritisnite na malu tipku 'Enter'. Tipke 'Tab' i mali 'Enter' mogu se koristiti za prijelaz iz rubrike u rubriku.

Prema podacima sa slike ispunite karticu do kraja, a zatim izaberite naredbu 'Spremi' iz izbornika 'Datoteka'. Crveni obrub je nestao. Kartica za "Distri-Press" spremljena je na disk.

Pretraga

Iz izbornika 'Naredbe' odaberite prvu stvar 'Nađi'. Tako smo dobili popis sa do sada upisanim adresama.

Kao što se vidi na slici, prozor za pretragu podijeljen je na dva dijela. U gornjem dijelu upisuje se traženi podatak, a dolje se bira željena kartica s popisa.

Na početku, u gornju rubriku uvijek je upisan tekući zapis, a u donjem dijelu se nalazi popis od tekućeg zapisa nadalje. Jedan pritisak na tipku 'Del' će isprazniti rubriku 'Naziv:' pa u nju upišite ova dva znaka: 'D' i 'R', a zatim pritisnite veliki 'Enter' u glavnom dijelu tipkovnice. Popis u donjem dijelu se mijenja i sada je označen zapis "Druga firma, Zagreb", a gumb 'Izaberi' koji se nalazi desno od liste je istaknut.

Ponovno pritisnite na veliku tipku 'Enter' i podaci za Drugu firmu će u cijelosti biti prikazani u prozoru Adresara.

Mala tipka 'Enter' u numeričkom dijelu tipkovnice koristi se za prijelaz iz rubrike u rubriku, a veliki 'Enter' aktivira posebno naglašene gumbe poput gumba 'OK', 'U Redu', 'Nađi', 'Izaberi', 'Ispiši' itd.

Upis artikala

Ukoliko na izbornoj plohi vidite gumb na kojem piše 'Popis robe' samo ga pritisnite, a ukoliko vam smeta adresar slobodno ga najprije zatvorite ili upotrebom kombinacije tipki 'Alt'+'Tab' aktivirajte izbornu plohu pa zatim pritisnite na gumb 'Popis robe'.

Prikazuju se podaci o artiklu koji je upisan ranije koji ne mora nužno biti trgovačka roba. Ovdje se upisuju i usluge, vlastiti proizvodi, repro materijal i neke druge stvari koje nas sada ne bi trebale previše brinuti.

Izbornik 'Datoteka' i prva naredba 'Novi'. Sve rubrike su prazne, crveni obrub je tu, iglica unosa treperi u prvoj rubrici. Ispunite rubrike prema slici.

Za kretanje kroz rubrike koristite tipke 'Tab' ili mali 'Enter', a za povratak u prethodnu rubriku pritisnite kombinaciju tipaka 'Shift' + 'Tab'. Na kraju spremite upisane podatke preko izbornika 'Datoteka' pa 'Spremi'. Ili pritisnite kombinaciju tipaka 'Command' + 'S'. Tipaka 'Command' nalazi se pored tipke 'Alt' i ima na sebi dva znaka - jabuku i onaj drugi vijugavi znak.

Kao i u adresaru, tako se i ovdje može pregledavati postojeće zapise pomoću kursorskih strelica na tipkovnici 'lijevo' i 'desno' ili se može pozvati naredba pretrage pomoću kombinacije tipaka 'Command' + 'F'. Spomenuta kombinacija tipaka ili ista stvar preko izbornika 'Naredbe' pa 'Nađi' vrlo je korisna prilikom popunjavanja dokumenata poput ulaznog ili izlaznog računa, kalkulacije itd.

Nastavak uputa:   2. dio - Upis dokumenata

 

Demo Macintosh Demo Windows Delovski   |  Uvodni opis   |  Kompatibilnost i instalacija   |  Rose of the Week Rene Magritte